تمام مطالب برچسب : صفحات دلخواه در خطاهای سی پنل
ایجاد صفحات دلخواه خطاها در سی پنل

ایجاد صفحات دلخواه خطاها در سی پنل

در این مطلب ایجاد صفحات دلخواه خطاها در سی پنل را فرا خواهید گرفت. شاید بارها شده که خواسته باشید خطاهایی که از سمت سرور در مواقع مختلف به شما نمایش می دهد به نفع خودتان تغییر دهید 😉 ایجاد صفحات دلخواه خطاها در سی پنل تمامی صفحات این خطاها را می توانید در سی پنل هاست تان تغییر دهید : ۴۰۰ (Bad request) ۴۰۱ (Authorization required) ۴۰۲ (Payment required) ۴۰۳ (Forbidden) ۴۰۴ (Not found) ۴۰۵ (Method not allowed) ۴۰۶ (Not acceptable) ۴۰۷ (Proxy authentication required) ۴۰۸ (Request timeout) ۴۰۹ (Conflict) ۴۱۰ (Gone) ۴۱۱ (Length required) ۴۱۲ (Precondition failed) ۴۱۳ (Request entity too large) ۴۱۴ (Request URI too large) ۴۱۵ (Unsupported media type) ۴۱۶ (Request range not satisfiable) ۴۱۷ (Expectation […]